Strona Główna Pracownicy Osiągnięcia i wyniki Galeria FORUM DYSKUSYJNEKONTAKT
Aktualności
O szkole
Zajęcia pozalekcyjne
Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2010/11 do
XXII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego nr 6
w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku
im. prof. Jerzego Stankiewicza

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pózn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199 poz. 2046)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
 • Zarządzenie nr 6/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2010r.


 • Warunki i tryb rekrutacji

  § 1
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum decyduje suma punktów, której składnikami są: a. punkty punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100), b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).
 • Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez szkołę wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty
 • Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  celujący - 19 punktów
  bardzo dobry - 15 punktów
  dobry - 11 punktów
  dostateczny - 7 punktów
 • Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty przy czym:
  a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
  b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym:
  -finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
  -finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
  c) osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:
  I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
  I - III miejsce w województwie - 4 punkty
  I miejsce w powiecie - 3 punkty
  II miejsce w powiecie - 2 punkty
  III miejsce w powiecie - 1 punkt
  d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,
  e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt.
  Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie. (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)


 • § 2
  1. Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki. Konkurs: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. "b".
  2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów, o których mowa w § 5 pkt 1, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. Finaliści konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" etapu ponadwojewódzkiego otrzymują - 12 punktów, a finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują - 10 punktów.
  3. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 6 roku życia, świadectwo takie powinno być nostryfikowane przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Zasady nostryfikacji określa rozporządzenie MEN z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).


  Profile klas i przedmioty punktowane

  XXII LO

  klasa I ALO - profil artystyczny:
  język polski
  wybrany język obcy
  historia
  plastyka

  klasa I BLO - profil architektoniczny:
  język polski
  wybrany język obcy
  matematyka
  plastyka

  klasa I CLO - profil humanistyczny:
  język polski
  wybrany język obcy
  historia
  WOS/drugi język obcy

  Technikum Budowlane Nr 6

  klasa I AT - budownictwo ogólne:
  język polski
  wybrany język obcy
  matematyka
  technika/plastyka


  Wymagane dokumenty

  1. Wydruk z systemu rekrutacji KSEON zawierający zgłoszenie kandydata, opatrzony własnym podpisem oraz podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. Młodzież nie objęta systemem rekrutacji KSEON loguje się i drukuje zgłoszenie w siedzibie tutejszej szkoły (sekretariat uczniowski).
  2. Trzy fotografie.
  3. Ksero aktu urodzenia.
  4. Potwierdzone kopie świadectw ukończenia gimnazjum i szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego (do 28.06.10r. godz. 15:00).
  5. Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (do 02.07.10r. godz.12:00).
  6. Pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki.  Terminy

  10.05.10r. - rozpoczęcie weryfikacji kandydatów w systemie KSEON
  10.05 - 17.06.10r. godz. 15:00 - wybór preferencji przez kandydata - składanie podań w szkołach pierwszego wyboru
  17.06.10r. - weryfikacja złożonych podań
  25-28.06.10r. godz. 12:00 - dostarczenie kopii świadectwa i kopii wyników egzaminu gimnazjalnego
  30.06.10r. - publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły
  1-2.07.10r. godz. 12:00 - dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

  Dyscypliny indywidualne:

  Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie - short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

  Gry zespołowe:

  Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

  Rekrutacja
  Strefa Ucznia
  Copyright © 2009 by ZSBA GDAŃSK All rights reserved ____________________________________________Edit Felix Erbach