Strona Główna Pracownicy Osiągnięcia i wyniki Galeria FORUM DYSKUSYJNEKONTAKT
Aktualności
O szkole
Zajęcia pozalekcyjne
Ogłoszenia


Podziękowania!!!Niniejszym dziękuję uprzejmie
Pani Radnej MARII MAŁKOWSKIEJ
w imieniu własnym i całej społeczności
Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku
za przekazanie dwóch transz gotówki:
w 2009 r. - 20 tys. zł i takiej samej kwoty w 2010r.
Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup:
1) sprzętu do sali kinowej (rzutnik multimedialny, wzmacniacz, nagłośnienie, ekran)
2) tablicy interaktywnej z głośnikami i remont sali, w której została zainstalowana

Dziękuję również
Pani Radnej IRENIE DYMARSKIEJ
za przekazanie kwoty 12 200 zł
na zakup drugiej tablicy interaktywnej i wizualizera.

Dyrektor ZSBA
Zofia Sypniewska-Figel
Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego przygotowana przez Zespół Przedmiotów Humanistycznych w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku

LITERATURA

1. Zanalizuj dylematy człowieka poszukującego swego miejsca w świecie wyrażone w literaturze XIX i XX w. Odwołaj się do wybranych przykładów.

2. Przedstaw różnorodność sposobów wyrażania relacji człowiek - Bóg w poezji religijnej różnych epok.

3. Wykaż na przykładach, że polskie utwory dramatyczne okresu niewoli pełniły funkcję "sumienia narodu".

4. Przedstaw analizując wybrane utwory, wpływ tendencji filozoficznych na kreację bohaterów literackich różnych epok.

5. Literatura jako źródło poznania ludzkiej osobowości - dokonaj prezentacji postaw i motywów działania wybranych bohaterów literackich.

6. Przedstaw, analizując wybrane utwory, dwa sposoby ukazywania rzeczywistości w dziele literackim - naśladownictwo i deformację.

7. Przeanalizuj sposoby nawiązania do tradycji literackich w wybranych utworach współczesnych.

8. Omów sposób prezentacji polskich obyczajów szlacheckich w wybranych utworach literackich.

9. Przedstaw różne sposoby kreacji romantycznego modelu bohatera i jego recepcję w wybranych dziełach następnych epok.

10. Na podstawie wybranych przykładów udowodnij, że mity wciąż inspirują literaturę XX wieku.

11. Porównaj sposób przedstawienia rozmów człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Analiza wybranych utworów.

12. Przedstaw na wybranych przykładach ewolucję w kreacji bohatera - emigranta w literaturze od końca oświecenia do XX wieku.

13. Na podstawie wybranych przykładów zanalizuj zależność między biografią twóry i jego dziełem.

14. Na podstawie wybranych przykładów literatury i sztuki udowodnij, że antyk jest źródłem kultury europejskiej.

15. Zanalizuj sposób przedstawienia obrazu przemijającego świata w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.

16. Pochwała świata i lęk egzystencjalny. Porównaj wybrane utwory różnych epok odnoszące się do tych dwóch aspektów życia.

17. Na podstawie wybranych dzieł literatury omów różne rozumienie szczęścia w antyku, średniowieczu i renesansie.

18. Omów różne ujęcia motywu arkadii w wybranych tekstach literackich.

19. Omów problem wpływu środowiska rodzinnego na kształtowanie postawy życiowej wybranych bohaterów literackich.

20. Literatura wobec stereotypów. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tego problemu.

21. Porównaj zadania sztuki i artysty w wybranych utworach romantyzmu i Młodej Polski.

22. Młodzi przeciwko starym - odwołując się do wybranych przykładów literackich, ukaż konflikt pokoleń jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów w sztuce.

23. Analizując wybrane utwory, przedstaw obraz Polski i Polaków przekazany przez twórców literatury.

24. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie motywu tańca w literaturze polskiej od średniowiecza po "Tango" .

25. W oparciu o wybrane utwory różnych epok omów motyw życia-teatru.

26. "Bunt jednostki" i "bunt pokolenia" - scharakteryzuj postawę buntownika w oparciu o wybrane przykłady literackie.

27. Małe formy narracyjne w literaturze pozytywizmu i ich przydatność w realizowaniu założeń epoki omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty.

28. Obraz współczesnego świata zarejestrowany przez literaturę faktu. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane reportaże.

29. Obraz dobra i zła w literaturze fantasy. Omów na wybranych przez siebie tekstach literackich.

30. Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów różnych epok.

31. Różnorodność postaw ludzkich wobec okrucieństw II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach z literatury.

32. Portret kobiety w literaturze XX i XXI wieku. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady.

33. Motywy prometejskie w literaturze polskiej. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach.

34. Problematyka władzy w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów różnorodne jej aspekty i sposoby przedstawiania.

35. Analizując wybrane teksty, omów wpływ prądów filozoficznych na twórczość pisarzy różnych epok.

36. Literackie obrazy powstań narodowych. Przedstaw różne sposoby ujęcia tej problematyki, analizując wybrane utwory.

37. Pejzaż jako motyw literacki. Przedstaw jego znaczenie i sposoby obrazowania natury w wybranych utworach literackich.

38. Miasta i ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj obraz w wybranych utworach.

39. "Apokalipsa spełniona". Przedstaw sposoby ukazania wojny w poezji i prozie XX wieku.

40. Motyw domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw i porównaj jego ujęcie w wybranych utworach różnych epok.

41. Obraz dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej. Omów sposób przedstawienia i ewolucję motywu.

42. Konformiści i buntownicy. Na podstawie wybranych przykładów z literatury przedstaw różne postawy bohaterów literackich.

43. Swiat kobiety w poezji kobiet. Analiza i porównanie utworów (np. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimiery Iłłakiewiczówny, Haliny Poświatowskiej).

44. Literackie portrety zakochanych. Przedstaw sposoby ich kreowania w wybranych utworach na tle konwencji epoki lub nurtu literackiego.

45. Groteska jako sposób kreowania świata. Analizując wybrane utwory z literatury XX w., omów jej formę i znaczenie.

ZWIAZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Analizując dzieła wybranych polskich twórców teatru, wykaż, że są one świadectwem współczesnych poszukiwań nowych form wyrazu.

2. Motywy katastroficzne w literaturze i filmie - omów różne przejawy tej wizji świata w oparciu o wybrane przykłady.

3. Przedstaw wpływ sztuki klasycyzmu na poezję i sztukę w różnych epokach. Analiza wybranych tekstów literackich i tekstów kultury.

4. Przedstaw relacje uczeń-nauczyciel utrwalone w wybranych dziełach literackich i filmowych.

5. Przedstaw typowe przejawy impresjonistycznego sposobu obrazowania występujące w sztuce, literaturze. Analiza wybranych przykładów.

6. Przedstaw wybrane dzieła artystycznych i literackich prowokatorów. Zanalizuj problem ich aktualności.

7. Porównaj literackie i filmowe transpozycje toposu rycerza w wybranych dziełach.

8. Porównaj dawne i współczesne sposoby kreowania światów fantastycznych. Analizując dzieła literackie i filmowe, weź pod uwagę różnorodność form.

9. Scharakteryzuj literackie i filmowe portrety "innego" postrzegane jako rozprawa twórcy o potrzebie tolerancji.

10. Scharakteryzuj przykłady literackich i filmowych wcieleń współczesnych herosów.

11. Przedstaw inspirujący wpływ historii na kanwę tematyczną wybranych dzieł literackich, filmowych, malarskich.

12. Zanalizuj funkcję motywu snu w Polsce, posługując się wybranym dziełem literackim i filmowym.

13. Przedstaw różnorodność wizerunku Boga zaprezentowanego w literaturze i sztuce różnych epok. Analiza wybranych dzieł.

14. Kino moralnego niepokoju : omów problematykę w odniesieniu do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

15. Zaprezentuj portret człowieka zagubionego w świecie, ukształtowany przez współczesną literaturę i film polski. Na wybranych przykładach zanalizuj różne sposoby jego kreacji.

16. Przedstaw źródła niepokoju człowieka i formy jego wyrażania w wybranych dziełach literatury i sztuki staropolskiej.

17. Zaprezentuj różne sposoby przedstawiania motywu wędrówki w dziełach sztuki i literatury wybranych epok.

18. Zaprezentuj wyidealizowany obraz wsi polskiej w wybranych dziełach literackich i malarskich. Zanalizuj jego funkcję.

19. Przedstaw różne sposoby ujęcia wybranego motywu religijnego w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na przykładach.

20. "Być albo mieć" to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj i porównaj bohaterów literackich i filmowych, którzy dokonywali takich wyborów.

21. Przedstaw na wybranych przykładach, w jaki sposób twórcy literatury i malarstwa, nawiązują do wydarzeń historycznych.

22. Przedstaw różne ujęcia motywu cierpienia Matki Boskiej w literaturze i sztuce wybranych epok.

23. Analizują dwa, trzy dzieła wyjaśnij w jaki sposób literatura i sztuka okresu modernizmu odkrywała tajemnice ludzkiej psychiki.

24. W jaki sposób sztuka przedstawiała bohaterstwo? Wyjaśnij na przykładzie wybranych dzieł literackich i malarskich.

25. Na wybranych przykładach przedstaw różne relacje estetyki barokowej w poezji i malarstwie.

26. Modlitwa w poezji i piosence jako wyraz postawy człowieka wobec Boga. Omów na wybranych przykładach.

27. Czy prowokacja w sztuce jest wyrazem wolności artysty, czy naruszeniem obowiązujących zasad? Przedstaw swoją opinie odwołując się do wybranych dzieł literackich, filmowych, plastycznych.

28. Obrazy śmierci i umierania w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby przedstawiania na przykładach wybranych utworów różnych epok.

29. Obrazy rozkładu i bylejakości świata w poezji i sztuce współczesnej, czyli fascynacja estetyką brzydoty. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł poetyckich i malarskich.

30. Kultura współczesna wobec mitów i legend średniowiecza. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin (np. filmu, literatury, sztuki i teatru).

31. Motyw ciemności - duchy, zjawy, upiory w literaturze i sztuce romantyzmu. Omów temat na wybranych przykładach.

32. Obraz Gdańska w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

33. Literacki i filmowy obraz powstania warszawskiego. Omów na wybranych przykładach.

34. Dziecko jako bohater literacki i filmowy. Porównaj różne sposoby kreacji bohaterów.

35. Portret kobiety w literaturze i sztuce XX i XXI wieku.

36. Porównaj kreacje pary kochanków w dziełach literackich i filmowych.

37. Porównaj wybrane dzieła literackie z ich filmową ekranizacją.

JĘZYK

1. Zaprezentuj neologizmy i ich funkcje w utworach literackich różnych epok lub w twórczości konkretnych pisarzy (np. J. Tuwima, B. Leśmiana, S.T. Witkacego).

2. Omów zjawiska przenikania mowy potocznej w obręb dzieła literackiego, określ funkcje takiego zabiegu.

3. Na wybranych przykładach omów funkcje słownictwa emocjonalnego w literaturze, publicystyce i mowie potocznej.

4. Omów rolę stylizacji językowej w wybranych dziełach literatury różnych epok.

5. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

6. Stereotypy językowe jako składnik językowego obrazu świat. Omów problem, wykorzystując frazeologizmy.

7. Omów wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał językowy, sposoby wzbogacania współczesnego słownictwa.

8. Zapożyczenia jako sposób wzbogacania słownictwa. Przedstaw zagadnienie uwzględniając wpływy języków obcych na język polski w różnych okresach historycznych począwszy od średniowiecza do współczesności.

9. Język polskiej reklamy współczesnej. Zanalizuj problem odnosząc się do wybranych przykładów.
Lektury obowiązujące na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym

1. literatura polska

- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

- Jan Kochanowski - fraszki, pieśni i treny (wybór)

- Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy

- Daniel Naborowski - wybór wierszy

- Wacław Potocki - wybór wierszy

- Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór), "Hymn do miłości ojczyzny"

- Adam Mickiewicz - "Romantyczność"

- Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

- Adam Mickiewicz "Dziady cz. III"

- Juliusz Słowacki "Kordian": akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6"

- Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia": część I, część III (scena w obozie rewolucji),

część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

- Adam Mickiewicz - wybór wierszy

- Juliusz Słowacki - wybór wierszy

- Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy

- Bolesław Prus "Lalka"

- Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem" - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej

Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

- Eliza Orzeszkowa "Gloria victis"

- Maria Konopnicka "Mendel Gdański"

- Bolesław Prus "Kamizelka"

- Henryk Sienkiewicz "Potop"

- Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy

- Jan Kasprowicz - wybór wierszy

- Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok

- Stanisław Wyspiański "Wesele"

- Władysław Stanisław Reymont "Chłopi" (t. I)

- Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni"

- Stefan Żeromski "Przedwiośnie"

- Witold Gombrowicz "Ferdydurke" - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

- Zofia Nałkowska "Granica"

- Tadeusz Borowski "Pożegnanie z Marią" (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ...,

"Proszę państwa do gazu", "Bitwa pod Grunwaldem)"

- Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat"

- Bolesław Leśmian - wybór wierszy

- Julian Tuwim - wybór wierszy

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy

- Czesław Miłosz - wybór wierszy

- Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy

- Tadeusz Różewicz - wybór wierszy

- Zbigniew Herbert - wybór wierszy

- Miron Białoszewski - wybór wierszy

- Wisława Szymborska - wybór wierszy

- Stanisław Barańczak - wybór wierszy

- Jan Twardowski - wybór wierszy

- Sławomir Mrożek "Tango"

- Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem"

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. literatura powszechna

- Sofokles "Król Edyp"

- Horacy - wybór pieśni

- William Szekspir "Makbet"

- Molier "Swiętoszek"

- Jan Wolfgang Goethe "Cierpienia młodego Wertera"

- Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"

- Joseph Conrad "Jądro ciemności"

- Albert Camus "Dżuma"

na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. literatura polska

- Jan Kochanowski "Treny"

- Juliusz Słowacki "Kordian"

- Witold Gombrowicz "Trans-Atlantyk"

- Maria Kuncewiczowa "Cudzoziemka"

- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Szewcy"

2. literatura powszechna

- Dante "Boska Komedia" - fragmenty Piekła

- Jan Wolfgang Goethe "Faust" - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

- Franz Kafka "Proces"

- Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.


Rekrutacja
Strefa Ucznia
Copyright © 2009 by ZSBA GDAŃSK All rights reserved ____________________________________________Edit Felix Erbach