Strona Główna Pracownicy Osiągnięcia i wyniki Galeria FORUM DYSKUSYJNEKONTAKT
Aktualności
O szkole
Zajęcia pozalekcyjne
Kryteria przeliczania ocen

XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty punktowane

KLASA 1ALO PROFIL ARTYSTYCZNY:
J. POLSKI,  WYBRANY JĘZYK OBCY,  HISTORIA,  PLASTYKA
KLASA 1BLO PROFIL ARCHITEKTONICZNY:
  J. POLSKI,  WYBRANY JĘZYK OBCY,  MATEMATYKA,  PLASTYKA
KLASA 1CLO PROFIL HUMANISTYCZNY:
  J. POLSKI,  WYBRANY JĘZYK OBCY,  DRUGI JĘZYK OBCY / WOS,  HISTORIA

 

TECHNIKUM BUDOWLANE nr 6

Przedmioty punktowane

KLASA 1AT BUDOWNICTWO OGÓLNE:
  J. POLSKI,  WYBRANY JĘZYK OBCY,  MATEMATYKA,  TECHNIKA/PLASTYKA

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. PUNKTY UZYSKANE W WYNIKU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ZAWARTE W ZAŚWIADCZENIU O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (maks. liczba punktów: 100)

2. PUNKTY UZYSKANE ZA OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO I TRZECH WYBRANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ZGODNIE Z ZAPISEM W STATUCIE SZKOŁY ORAZ INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM (maks. liczba punktów: 100)

3. MAKSYMALNIE ZA OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO I TRZY WYBRANE PRZEZ SZKOŁĘ OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM MOŻNA UZYSKAĆ 76 PUNKTÓW, A ZA INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, KTÓRE UWZGLĘDNIA SIĘ W PROCESIE REKRUTACJI - 24 PUNKTY.

 

SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ KAŻDEGO Z TRZECH WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

OCENA LICZBA PUNKTÓW
  CELUJĄCY   19
  BARDZO DOBRY   15
  DOBRY   11
  DOSTATECZNY   7

 

ZA INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM KANDYDAT MOŻE UZYSKAĆ CO NAJWYŻEJ 24 PUNKTY PRZY CZYM:

OSIĄGNIĘCIE  LICZBA PUNKTÓW  
  1. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   4
  2. finalista konkursu ponadwojewódzkiego   12
  3. finalista konkursu wojewódzkiego   10
  4. sportowe i artystyczne: I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim   5
  5. sportowe i artystyczne: I - III miejsce w wojewódzwie   4
  6. sportowe i artystyczne: I miejsce w powiecie   3
  7. sportowe i artystyczne: II miejsce w powiecie   2
  8. sportowe i artystyczne: III miejsce w powiecie   1
  9. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny)   2
  10. osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego   1

 

UWAGA: Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów 2). - 10). , punktuje się najwyższe osiągnięcie.

 

Rekrutacja
Strefa Ucznia
Copyright © 2009 by ZSBA GDAŃSK All rights reserved ____________________________________________Edit Felix Erbach